د درېيم نړيوال سېمينار دپاره د مقالولسټ

Written by اکاډمي. د خپرېدنې څانګه: خبرونه

  پښتو ادب د نيمي پېړۍ مزل: فکري او نظرياتي رجحانات  (1970-2019)

د پښتو اکېډمۍ کوټي لخوا درېيم نړيوال سيمينار 7,6,5م  جولائي  کال    2019م

غونډي او ټاکل شوي موضوعات  

په پښتو ادب کښي د ټولنيز او تاريخي شعور څرک:1

 

تاريخې شعور د پښتو غزل په تله کښي 

 

 

پښتو ناول او د پښتني چاپېريال ديو مالا

 

 

فوکلوري صنفونه : زموږ د کلتوري او ټولنيز تاريخ پانګه

 

د پښتو ادب صنفي بيانيه: اوس مهاله  رجحانات : 2

 

 

ډرامه کښي د صنفي انصاف  انډول     په پښتو

 

 

  په  ناول کښي د صنفي کردارونو نفسياتي څېړنه

 

 

په غزل کښې  د عشق  د موضوع صنفي تناظر  

 

    :3اوسنی پښتو ادب او د ملت پالني    تصور

 

پښتو جديد نظم کښې د قامولۍ د تصور ارتقا 

 

 

په پښتو فلم کښې د ملت پالني انځورګري  

 

 

په چاربيتو، بګتيو، او سندرو کښې د ملت پالني څرک

 

 په پښتو ادب کښې طبقاتي توپير او مبارزه: 4 

 

پښتو نظم د طبقاتي فکر په رڼا کښې

 

 

په غاړو کښې د طبقاتي جبر انګازې 

 

 

په تکل او مزاح کښې د طبقاتي مزاحمت رنګونه

 

په پښتو ادب کښې کلتوري رنګونه :5

 

د پښتو فلمونو کلتوري بيانيه  

 

 

پښتون کلتور په نړيوال  فلمونو کښي

 

 

 بانډار  د اولسي موسيقۍ سمبول  

 

پښتو ادب او نوی ښاري تهذيب: د نوو علامتونو تخليقي هڅي:6

 

په پښتو غزل کښي د ښاري تهذيب علامتونه

 

 

پښتو غاړۀ د نوي ښاري  تهذيب په څپو کښي 

 

 

ټپه د نوي ښاري تهذيب په ټال کښې